Finska Vetenskaps-Societeten är en nationell vetenskapsakademi, grundad 1838 för att främja vetenskaplig diskussion och publicering inom naturvetenskaperna och humaniora. Den arbetar för att främja vetenskaperna genom att:

-ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen
-idka publikationsverksamhet
-utdela forskningsunderstöd och pris
-bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt
-erbjuda sina ledamöter möjlighet till tvärvetenskapliga kontakter

Organisation
Finska Vetenskaps-Societeten är en vetenskapsakademi till vilken forskare kallas på grund av sina vetenskapliga förtjänster. Societeten är indelad i fyra sektioner:
I: den matematisk-fysiska
II: den biovetenskapliga
III: den humanistiska
IV: den samhällsvetenskapliga

Varje sektion har 30 ordinarie ledamöter, valda på livstid. Då en ledamot fyllt 67 blir platsen ledig; äldre ledamöter kvarstår med fulla rättigheter. Till Vetenskaps-Societeten hör också utländska ledamöter.

Stadgar
Finska Vetenskaps-Societetens stadgar kan läsas här.